ŚWIĘCI ZNANI I MNIEJ ZNANI

UWOJNIJCIE NAS STĄD!

Anna Maciuba

Boże Narodzenie… Dlaczego ta uroczystość należy do wyjątkowych w udzielaniu się Bożego miłosierdzia duszom czyśćcowym? Skąd wiemy, że to szczególny czas łaski dla zmarłych? Czy przekaz ten jest wiarygodny?

O duszach czyśćcowych mówili Św. Faustyna Kowalska, Katarzyna Emmerich, św. Katarzyna z Bolonii, Maria Simma, siostra Maria od Krzyża.

W notatkach zmarłej w opinii świętości s. Marii od Krzyża znajdziemy „Nie w Zaduszki jednak unosi się największa ilość dusz do nieba, lecz w Noc Bożego Narodzenia” (Rękopis z czyśćca). Podobne stwierdzenie znajdziemy w książce „Uwolnijcie nas stąd”. Autor książki, rozmawiając z Marią Simmą zapytał „Czy są dni, w które większa liczba dusz jest uwalniana z czyśćca do nieba? – Tak – odpowiedziała Maria – w święta Bożego Narodzenia najwięcej dusz jest wybawionych, ale również zależy to od ilości otrzymanych przez duszę modlitw lub uczynków w swojej intencji. Święta Bożego Narodzenia są szczególne, ponieważ jest to dzień najbardziej obfitujący w łaski.

Natomiast jak wygląda to od strony teologicznej? W Boże Narodzenie rozważamy i świętujemy jedną z największych tajemnic wiary. Bóg podzielił się z nami tym, co było dla Niego najcenniejsze „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J.3.16). Wyjątkowa manifestacja Bożej miłości do świata i zbawienie zaofiarowane każdemu człowiekowi.

Papież Jan Paweł II przypominał wiernym wagę tego święta w jednej z katechez: „Jest to radość dnia dzisiejszego – wiecznego dzisiaj Bożego Zbawienia, które obejmuje cały czas: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. U zarania nowego tysiąclecia jesteśmy wezwani, by widzieć jaśniej, iż czas ma swoje znaczenie, ponieważ tutaj wieczność wkroczyła w historię i pozostaje z nami na zawsze (…). Odwieczne Słowo: „Bóg z Boga, Światłość ze Światłości stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Bóg upodobał nas sobie! Stąd po dziś dzień jest to święto obfitujące w Boże łaski dla całego Kościoła, które jest mistycznym Ciałem Chrystusa. A przecież zmarli cierpiący w czyśćcu wraz z ludźmi żyjącymi na ziemi oraz świętymi w niebie są poszczególnymi członkami tegoż Ciała. Wobec powyższego zrozumiałe staje się, dlaczego zmarli w noc Bożego Narodzenia dostępują łaski szczególnego miłosierdzia.

Katarzyna Emmerich mówiła: „Kto się modli i cierpi za dusze czyścowe zaraz mu to wychodzi na korzyść, te dusze są bardzo zadowolone i wdzięczne. Kiedy się za nich ofiaruje cierpienie i modlitwę, wtedy one modlą się za tego człowieka, który im pomaga”

O duszach czyśćcowych w swoim Dzienniczku pisała św. Faustyna Kowalska: „Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem, to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam glos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi”.

Słowa te powinny stanowić dla nas wezwanie do nieustannej modlitwy za dusze czyśćcowe. Przez Serce Maryi ofiarujmy Panu Bogu Msze Św., Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odpusty, jałmużnę, dobre uczynki i nasze cierpienia za dusze czyśćcowe. Wśród potrzebujących mogą znaleźć się nasi współmałżonkowie, rodzice, dzieci oraz przyjaciele. Po śmierci takiej pomocy może wyczekiwać z tęsknotą każdy z nas.

MODLITWA ŚW. GERTRUDY

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa
w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi
dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w Czyśćcu cierpiące,
za umierających,
za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie,
a także w moim domu.
Amen.

ŚWIĘCI ZNANI I MNIEJ ZNANI